Obchodní podmínky

06.12.2022
Jan Kubíček

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Jan Kubíček

Výtvarná a umělecká činnost
Zliv, Jiráskova 316, PSČ 37344
daňové identifikační číslo: CZ0005121666
www.kubicekart.cz
 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
  společnosti Jan Kubíček, Zliv, Jiráskova 316, PSČ 37344, daňové identifikační číslo: CZ0005121666, 
  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
  občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
  souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
  prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
  www.kubicekart.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
  webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
  nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná
  při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
  samostatného výkonu povolání.

  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
  smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
  ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
  předchozího znění obchodních podmínek.
   
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
  kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
  rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský
  účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
  provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní
  obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
  uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském
  účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje
  uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
  prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
  přístupu do jeho uživatelského účtu.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
  kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě,
  kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
  podmínek).

  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
  nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
  softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
  softwarového vybavení třetích osob.
   
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
  ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
  nepoužije.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení
  cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze
  své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží
  jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
  rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
  uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
  balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
  dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v
  případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
  rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

        3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
        elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

        3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
        doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s
        dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
  zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s
  ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
  zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
  kliknutím na tlačítko „POTVRDIT A ODESLAT OBJEDNÁVKU ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“. Údaje uvedené v objednávce jsou
  prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
  objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
  adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
  objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
  zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
  kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
  telefonicky).

  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
  objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
  poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
  kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
  prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
  internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
  přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
   
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  - bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
  náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
  uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
  dodáním zboží.

  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
  není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti
  uhradit kupní cenu zboží předem.

  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
  splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
  splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
  zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
  bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
  okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní
  ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
  občanského zákoníku se nepoužije.

  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
  vzájemně kombinovat.

  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
  závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb
  prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

  4.9. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu
  vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
  elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  4.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
  účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
  v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
   
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku
  nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo
  upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
  dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
  dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce
  zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
  důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo
  obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
  původní obal.

  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný
  případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
  ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
  odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
  předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

  5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
  uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující
  zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
  elektronické pošty prodávajícího info@kubicekart.cz.

  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se
  kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu
  vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy
  prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady
  spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
  nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
  prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
  poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,
  pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další
  náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit
  přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo
  prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
  započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1
  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
  oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
  kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
  zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
  mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
  dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
  ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
  prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
   
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
  způsobem dopravy.

  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
  opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
  povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
  náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
  obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do
  zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
  dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
   
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
  příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
  §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
  předpisů).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
  vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
  očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
  kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
  předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
  nebo předlohy,

  - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
  prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
  opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na
  vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
  převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží
  bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se
  vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
  provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
  prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
  vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
   
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
  smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
  elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající
  na elektronickou adresu kupujícího.

  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
  Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:
  000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
  sporů on-line nacházející se na internetové adrese
  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
  prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
  567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
  http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
  řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
  směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě výtvarné a umělecké činnosti.
  Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
  finanční úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
  pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
  vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992
  Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
  odst. 2 občanského zákoníku.
   
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
  Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v
  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
  o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů
  kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní
  smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní
  prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
   
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
  některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
  (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších
  předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
  adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči
  kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
  osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní
  prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
  nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
  smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
  kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
   
 11. DORUČOVÁNÍ
  11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
   
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
  prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva
  podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany,
  kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně
  odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle
  ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
  č.593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
  závazkové vztahy (Řím I).

  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
  se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
  smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
  neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
  elektronické podobě a není přístupná.

  12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jan Kubíček, 
  Zliv, Jiráskova 316, PSČ 37344, 
  adresa elektronické pošty info@kubicekart.cz.

Ve Zlivi dne 1. prosince 2022